Rapport för personuppgiftsbehandling genomförd av:
ABF Vuxenutbildning AB Göteborg

Odinsgatan 17
411 03 Göteborg

Organisationsnummer: 556454-1380
Utfärdad åt: Anhörig - ABF Vux
Inledning
Vi förvaltar nedanstående personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, (EU) 2016/679), Datainspektionens rekommendationer och vår egen strikta internpolicy. Härmed erhåller du en sammanställning av de personuppgiftsbehandlingar som vi genomför av dina personuppgifter.

Du har även rätt att:
- tillgång till personuppgifter som behandlas och ytterligare information om behandlingen;
- begära rättelse;
- få dina personuppgifter raderade;
- begära begränsning av behandling;
- invända mot behandling;
- utöva dataportabilitet;
- invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring;
- invända mot att personuppgifterna används för automatiskt beslutsfattande eller profilering;
- inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Värt att notera är att ovanstående rättigheter inte är tillämpliga i alla behandlingar.

Personuppgiftsbehandling